Kinderdagverblijf

Kinderdagverblijf

Openingstijden KDV 

Wij zijn open van 07:45 uur tot 18:30 uur op het kinderdagverblijf.

Verlengde opvang is mogelijk van 07:30 – 07:45 uur. U betaalt extra voor de verlengde opvang.

Brengen en halen
Van 07:45 tot 09:00 uur worden de kinderen eerst opgevangen op een groep. Als om 09:00 uur de overige pedagogisch medewerkers binnen zijn dan gaan alle kinderen naar hun eigen stamgroepen.
Wij stellen het op prijs als u uw kind voor 09:30 uur zou willen brengen zodat wij in alle rust kunnen beginnen met het dagprogramma.
Wij verwelkomen u graag voor een persoonlijk gesprek en/of een rondleiding. U kunt bellen naar:

Bambini Overdam (KDV)
Overdam 8 en 10
1082 CG Amsterdam
Tel.: 020-6613663 / 020-6612648

Als u besluit gebruik te gaan maken van de opvang, dan is het fijn te weten dat uw kind gelukkig is op een van onze vestiging. Uw kind moet zich veilig voelen, goed verzorgd worden, en bovenal plezier hebben. Bambini draagt hier via een persoonlijke en kindgerichte aanpak zorg voor.

Stamgroep  Leeftijd   Max. aantal kinderen   Max. beroepskrachten
Babygroep Overdam 8  2-15 mnd   9  3
Dreumesgroep Overdam 8  15-30 mnd   11  2
Peutergroep Overdam 8  30-48 mnd   16  2
Babygroep Overdam 10  2-14 mnd   8  2
Dreumesgroep Overdam 10  15-30 mnd   11  2
Peutergroep Overdam 10  24-48 mnd   13  2

Voor het vaststellen van hoeveel medewerkers op het aantal kinderen wordt 1ratio.nl gebruikt.

 

Aanmelding

Voor het aanmelden van uw kind kunt u het inschrijfformulier invullen die te vinden is op onze website.
Wij zullen hierna contact opnemen met u of u een rondleiding wenst en de gewenste dagen bespreken. 
Na ondertekening van de overeenkomst, maken wij afspraken voor het intakegesprek en het wennen van uw kind.

 

Intake en wenperiode

De samenwerking tussen pw’ers en ouders begint bij het intake- en/of wengesprek, waarbij informatie uitwisseling plaatsvindt. Informatie over de verwachtingen die ouders hebben, de gang van zaken op het kinderdagverblijf en over het kind zelf. Vervolgens wordt er besproken hoe met bepaalde zaken om te gaan, hoe de terugkoppeling tussen ouders en pw’ers aan de orde komt, etc.

Om een soepele overgang voor het kind te creëren van de thuissituatie naar de kinderopvang is het noodzakelijk dat uw kind geleidelijk aan kan wennen aan de nieuwe situatie. Wij streven er naar om de wenperiode zo soepel als mogelijk te laten verlopen, maar hoe de wenperiode verloopt, dat is bij ieder kind verschillend.

Een wenperiode bestaat in beginsel uit vier dagen en vangt aan op de eerste plaatsingsdag. Het kind komt uitsluitend wennen op de geplaatste dagen vanaf het moment dat het contract ingaat.
 

Eerste dag

U wordt gezamenlijk om 09:30 uur met uw kind verwacht op de groep. Er wordt met de pw’er een intakegesprek gehouden.
Dit gesprek biedt relevante informatie over het ritme van uw kind. Na dit gesprek blijft uw kind tot 12:00 uur bij ons. U blijft erbij.

Tweede dag
Deze is van 08:00 uur tot 12:00 uur, zodat de pw’ers een ochtenddeel meemaken met uw kind.

Derde dag

Deze dag begint om 08:00 uur en u haalt uw kind na de middagslaap op zodat uw kind en de pw’ers ook het slaapgedeelte van het kind meemaken.
 

Vierde dag

U brengt uw kind van 08:00 uur tot 16:00 uur zodat de pw’ers een reëel beeld krijgen van het dagritme van uw kind en hoe het kind zich voelt op de groep en met elkaar. Zodra dag vier goed is verlopen spreken wij van een voltooide wenperiode.

Het is belangrijk om tijdens het intake gesprek het volgende mee te brengen:

 • Flesje voorzien van naam
 • Eventueel een speen voorzien van naam
 • Reserve kleding
 • Eventueel (slaap) knuffel / speeltje
 • Verzekeringspapieren

Intern wennen (tussen de groepen)

Ook deze wenperiode wordt qua uren opgebouwd, maar is ook geheel afhankelijk van het kind zelf. Zo worden de kinderen in eerst instantie door de ouders naar de stamgroep gebracht en na een uur brengen de de pw’ers het kind naar de volgende groep voor een periode van ongeveer 1.5 uur. Als dit goed verloopt wordt het de volgende keer herhaald en verlengd met 1.5 uur. Dit wordt herhaald totdat het kind helemaal over is. Mocht het voorkomen dat er twee kinderen in dezelfde periode van groep kunnen wisselen, dan wordt er per kind voor een ander dagdeel gekozen.

Na de wenperiode evalueren de pw’ers samen met de ouders de bevindingen waarin teruggekeken wordt op de wenperiode. Gecheckt wordt of de gang van zaken op het kinderdagverblijf duidelijk is en hoe men verder zal gaan met handelen.

Samenvoegen

Elke ochtend van 07:45 uur tot 09:00 uur worden de dreumesgroep en peutergroep op sommige dagen samengevoegd op de peutergroep (zie tabel afwijkingstijden hieronder).

Na 17:15 – 18:30 uur: pw’er blijft 15 min. langer indien afwijking.

Pauze wordt er niet samengevoegd.  

Overdam 10: Op de maandag en woensdag wordt er ook aan het eind van de dag samengevoegd.

Als er wordt samengevoegd dan geven ouder hiervoor vooraf en voor een bepaalde afgesproken periode, toestemming. Ze doen dit d.m.v. een formulier of per mail.

 

Ondersteuning bij inzet van een beroepskracht en afwijking PKR

Voor de afwijking, zie onderstaand tabel.

Onze diensten zijn van 07: 45 – 17: 15 uur en van 09:00 – 18:30 uur.  

Overdam 8 houdt 40 min. pauze: eerst 2 pm’er dan weer 2 pm’er dan 1 pm’er.

Overdam 10 heeft 30 min. pauze, 4 pm’er houden achter elkaar pauze. 

 

 

Dagschema baby’s

Het ritme van de baby’s bepaalt de dag. De pedagogisch medewerkers volgen het kind. Er worden (individuele) activiteiten met het kind gedaan als het kind wakker is, verschoond en gegeten heeft.

Vaste gezichten voor 0-1 jarigen.

Een baby tot 1 jaar is verbonden aan 2 vaste gezichten per week. Wie dit zijn staat in het rooster vermeld. Deze pw’ers specialiseren zich d.m.v. de opleiding tot babyspecialist (is in 2023 verplicht). Bij vakantie/ziekte of overmacht van de vaste beroepskracht, kan er een andere vaste beroepskracht ingezet worden.

Dagschema dreumes/peuters

Vanaf 07.45 tot 09.30 uur
U komt uw kind brengen. Tijd voor koffie, thee en een gesprekje. Hierin wordt door de ouders de overdrachtsinformatie gegeven over het kind: Hoe is bijvoorbeeld de nacht verlopen? Hoe voelt het kind zich? Waardevolle informatie om de dag goed te beginnen.

09.30 uur
De groepen bieden op dit moment vers fruit aan. Na dit gezamenlijke moment, waarin de interactie tussen kinderen en medewerksters wordt gestimuleerd, kan het kind uit een activiteit kiezen. Dit kan zowel binnen als buiten plaatsvinden..

11.30 uur
Na het handen wassen gaan de kinderen samen met de medewerksters een (bruin)broodje of een warme maaltijd eten. Ook hier hanteren wij een vegetarisch beleid.

12.00 – 15.00 uur
De jongste kinderen gaan slapen. Oudere peuters die wakker blijven kunnen kiezen uit verschillende activiteiten.

15.00 uur
Tijd voor cracker of een versnapering. Bij elke maaltijd (en ook tussendoor) wordt er drinken aangeboden, zoals melk, diksap, water en/of yoghurtdrank. Daarna kan uw kind buitenspelen of meedoen met een gezamenlijke activiteit.

16.00 uur
U kunt uw kind vanaf dit tijdstip ophalen en u ontvangt dan de overdracht van de medewerkster over hoe de dag is verlopen. De ontwikkeling van uw kind staat hierbij centraal.

16.45 uur
Een moment van rust met een liedje of een boekje. Rond dit tijdstip krijgen de kinderen ook een knabbel aangeboden en iets te drinken. Een rustmoment waarbij de kinderen bijvoorbeeld gaan puzzelen of lego bouwen.

18.30
De kinderdagverblijven van Bambini sluiten iedere dag om 18:30 uur.
 

TAALSTIMULERING dreumes/peutergroep voor kinderen van 2,5 – 4 jaar: Uk en Puk

09:15     Kring (tot 09:30 uur)

10:00     Begeleid spel (kleine groep) of vrij spel/buitenspelen

13:00     Rustige activiteit                                                                            

14:45     Kring:    Evalueren         

15:30     Kleine groep  vrij spel/buiten spelen (grote groep)

Slapen en rusten

Kinderen slapen in de daarvoor bestemde slaapkamer. Kinderen vanaf 2 jaar mogen op een stretcher even rusten. Vanaf  2-3 jaar bouwen we de slaapuren –in overleg met de ouder- af.

Kinderen slapen op vaste bedden. We hebben een slaapprotocol om alles zo rustig en veilig mogelijk te laten verlopen.  Voor de kinderen is er ook de mogelijkheid om –na toestemming van de ouder- buiten te slapen in een daarvoor bestemd bed (kinderen slapen beter door in de buitenlucht, we hebben er een protocol voor opgesteld).

Algemene huisregels

 • Tassen dienen hoog te worden opgehangen of in de gang,
 • Overschoenen: op de babygroep en dreumesgroep worden er overschoenen gedragen, kousen, pantoffels.
 • Sjaaltjes en sieraden zijn onveilig voor kinderen en mogen niet worden gedragen op het kinderdagverblijf.
 • Elastiekjes en speldjes worden voor het slapen uit het haar gehaald omdat kinderen deze in hun mond kunnen steken.
 • Meegebrachte knuffels worden door de groepsleiding altijd bekeken op veiligheid. Speelgoed van huis mee nemen mag in principe. De groepsleiding attendeert de ouders op het risico van weg raken of stukgaan. Vooral tijdens de wenperiode of bij belangrijke veranderingen kan een kind steun ervaren door de nabijheid van vertrouwd speelgoed van thuis.
 • Er wordt door iedereen goed gelet op het sluiten van de deur van de buitenruimte.
 • Zieke kinderen: Wanneer uw kind ziek is, of om een andere reden niet komt, verzoeken wij u om ons hiervan voor 09:30 uur op de hoogte te stellen. Als uw kind zich duidelijk niet lekker voelt of koorts heeft bij ons zullen we u hiervan op de hoogte stellen. We maken dan een afspraak over wanneer uw kind z.s.m. kan worden opgehaald door u of iemand anders. Het is daarom noodzakelijk dat de telefoonnummers waarop u overdag te allen tijde bereikbaar bent, bekend zijn op het kinderdagverblijf. Wilt u wijzigingen van deze telefoonnummers aan ons doorgeven?.
 • Bij ziekte van uw kind tijdens het verblijf op de opvang zal bij een temperatuur van 38 graden een of beide ouders ingelicht worden. Bij een verdere stijging of een koortswaarde van 38,5 graden vragen wij de ouders om hun kind op te halen. Wij verwachten dan ook dat u uw kind op komt halen bij 2 uur na melding.
  Bij ziekte van uw kind dient u bij medicatie gebruik het medicatie formulier volledig in te vullen. Middels dit formulier machtigt u de pm’ers om medicatie aan uw kind toe te dienen.
  Uitzondering op de regel is dat er bij Bambini geen paracetamol toegediend wordt door de pm’ers.

Informatie aan ouders

U ontvangt 3 keer per jaar een nieuwsbrief van ons. Daarnaast organiseren wij jaarlijks een ouderavond waarin specifieke groepsgerichte onderwerpen of algemene thematische onderwerpen ten aanzien van opvang en/of opvoeding aan bod kunnen komen.

Overdracht

Pedagogisch medewerkers informeren de ouders en ouders informeren de medewerkers. Goede onderlinge overdracht en goede communicatie met de ouders zijn essentieel. Pedagogisch medewerkers noteren dagelijks de bevindingen van de dag en van de kinderen in een overdrachtsschrift. Afspraken worden vastgelegd in de groepsmap. Ouders krijgen aan het einde van de dag een (schriftelijk) overdracht.

Overdracht geeft het kind veiligheid en structuur en de ouder het vertrouwen dat er goed voor het kind gezorgd wordt. Daarnaast willen ouders goed op de hoogte zijn van de ontwikkeling van hun kind. We vertellen vooral hoe het kind de dag heeft doorgebracht en beleefd.

Bij de baby’s wordt praktische informatie zoals eten, drinken en slapen genoteerd. Daarnaast vertellen de pedagogisch medewerker hoe de dag verlopen is. Bij de peuters ligt de nadruk meer op de ontwikkeling van het kind en bij geen bijzonderheden, minder op de verzorging.

Mentorschap en observeren

Elk kind heeft zijn eigen mentor. Deze mentor is direct betrokken bij het kind en de ouder wordt geïnformeerd welke pw’er mentor is voor zijn kind. Tweemaal per jaar is er de mogelijkheid voor u om de observatie van de mentor over uw kind te bespreken. Er is periodiek overleg tussen mentor en ouder. Zo is er jaarlijks het zgn. 10 minutengesprek (maart). Daarnaast een gesprek met de ouder indien ouder dit wil (oktober). Dit gesprek wordt ingezet indien er ontwikkelingen zijn die gemeld moeten worden. De mentor is de contactpersoon binnen het kinderdagverblijf naar de ouder toe, collega’s  of bijv. de school.  Taken: 1) contactpersoon 2) volgt de individuele ontwikkeling van het kind en registreert dit. De ouders worden schriftelijk geïnformeerd wie de mentor is. We gebruiken hiervoor onze eigen observatielijsten m.b.t. welbevinden. Van alle besprekingen en observaties wordt een schriftelijk verslag gemaakt, zodat de kindontwikkelingen gevolgd kunnen worden.

Bijzonderheden in de ontwikkeling van het kind worden gesignaleerd en doorgegeven aan elkaar bij Bambini tijdens de 6 wekelijkse kindbespreking. Tijdens de kindbespreking wordt er een actieplan gemaakt. Een actieplan kan inhouden dat we een gesprek aangaan met u, interne werkwijze afspreken m.b.t. het kind, volgens het protocol opvallende kinderen gaan werken, extra informatie gaan vragen bij een externe adviseur (logopedist, pedagoog). 

Oudercommissie

Elke vestiging heeft zijn eigen oudercommissie. De oudercommissie houdt toezicht op de kwaliteit van de opvang.
Drie keer per jaar is er overleg met de vestigingsmanager en de OC. Bambini heeft een inspanningsverplichting om ouders te werven voor de OC.

 

Kinderdagverblijf