Kinderdagverblijf

Bambini heeft een kinderdagverblijf vestiging waar kinderen van 0 tot 4 jaar verblijven. Overdam heeft een omheinde tuin waarin de kinderen veilig kunnen spelen.

Kinderdagverblijf

Bambini heeft een kinderdagverblijf vestiging waar kinderen van 0 tot 4 jaar verblijven.
Overdam heeft een omheinde tuin waarin de kinderen veilig kunnen spelen.

Adres

Overdam 8
1081 CG Amsterdam
Telefoon: 020-6613663
E-mail: bambinikantoor@msn.com
LRK nummer: 491994163
Contact persoon: Devorah Zandwijken

Klik hier voor de route beschrijvingAls u besluit gebruik te gaan maken van de opvang, dan is het fijn te weten dat uw kind gelukkig is op onze vestiging. Uw kind moet zich veilig voelen, goed verzorgd worden, en bovenal plezier hebben. Bambini draagt hier via een persoonlijke en kindgerichte aanpak zorg voor.

Aanmelding

Voor het aanmelden van uw kind kunt u kosteloos en vrijblijvend het Inschrijfformulier invullen die te vinden is op onze website.
Wij zullen hierna contact opnemen met u of u een rondleiding wenst en de gewenste dagen bespreken. 
Na ondertekening van de overeenkomst, maken wij afspraken voor het intakegesprek en het wennen van uw kind.

Algemene huisregels

 • Tassen dienen hoog te worden opgehangen of in de gang,
 • Overschoenen: op de babygroep en dreumesgroep worden er overschoenen gedragen, kousen, pantoffels.
 • Sjaaltjes en sieraden zijn onveilig voor kinderen en mogen niet worden gedragen op het kinderdagverblijf.
 • Elastiekjes en speldjes worden voor het slapen uit het haar gehaald omdat kinderen deze in hun mond kunnen steken.
 • Meegebrachte knuffels worden door de groepsleiding altijd bekeken op veiligheid. Speelgoed van huis mee nemen mag in principe. De groepsleiding attendeert de ouders op het risico van weg raken of stukgaan. Vooral tijdens de wenperiode of bij belangrijke veranderingen kan een kind steun ervaren door de nabijheid van vertrouwd speelgoed van thuis.
 • Er wordt door iedereen goed gelet op het sluiten van de deur van de buitenruimte.
 • Zieke kinderen: Wanneer uw kind ziek is, of om een andere reden niet komt, verzoeken wij u om ons hiervan voor 09:30 uur op de hoogte te stellen. Als uw kind zich duidelijk niet lekker voelt of koorts heeft bij ons zullen we u hiervan op de hoogte stellen. We maken dan een afspraak over wanneer uw kind z.s.m. kan worden opgehaald door u of iemand anders. Het is daarom noodzakelijk dat de telefoonnummers waarop u overdag te allen tijde bereikbaar bent, bekend zijn op het kinderdagverblijf. Wilt u wijzigingen van deze telefoonnummers aan ons doorgeven?.
 • Bij ziekte van uw kind tijdens het verblijf op de opvang zal bij een temperatuur van 38 graden een of beide ouders ingelicht worden. Bij een verdere stijging of een koortswaarde van 38,5 graden vragen wij de ouders om hun kind op te halen. Wij verwachten dan ook dat u uw kind op komt halen bij 2 uur na melding.
  Bij ziekte van uw kind dient u bij medicatie gebruik het medicatie formulier volledig in te vullen. Middels dit formulier machtigt u de pm’ers om medicatie aan uw kind toe te dienen.
  Uitzondering op de regel is dat er bij Bambini geen paracetamol toegediend wordt door de pm’ers.

Informatie aan ouders

U ontvangt 3 keer per jaar een nieuwsbrief van ons. Daarnaast organiseren wij jaarlijks een ouderavond waarin specifieke groepsgerichte onderwerpen of algemene thematische onderwerpen ten aanzien van opvang en/of opvoeding aan bod kunnen komen.

Overdracht

Pedagogisch medewerkers informeren de ouders en ouders informeren de medewerkers. Goede onderlinge overdracht en goede communicatie met de ouders zijn essentieel. Pedagogisch medewerkers noteren dagelijks de bevindingen van de dag en van de kinderen in een overdrachtsschrift. Afspraken worden vastgelegd in de groepsmap. Ouders krijgen aan het einde van de dag een (schriftelijk) overdracht.

Overdracht geeft het kind veiligheid en structuur en de ouder het vertrouwen dat er goed voor het kind gezorgd wordt. Daarnaast willen ouders goed op de hoogte zijn van de ontwikkeling van hun kind. We vertellen vooral hoe het kind de dag heeft doorgebracht en beleefd.

Bij de baby’s wordt praktische informatie zoals eten, drinken en slapen genoteerd. Daarnaast vertellen de pedagogisch medewerker hoe de dag verlopen is. Bij de peuters ligt de nadruk meer op de ontwikkeling van het kind en bij geen bijzonderheden, minder op de verzorging.

Mentorschap en observeren

Elk kind heeft zijn eigen mentor. Deze mentor is direct betrokken bij het kind en de ouder wordt geïnformeerd welke pw’er mentor is voor zijn kind. Tweemaal per jaar is er de mogelijkheid voor u om de observatie van de mentor over uw kind te bespreken. Er is periodiek overleg tussen mentor en ouder. Zo is er jaarlijks het zgn. 10 minutengesprek (maart). Daarnaast een gesprek met de ouder indien ouder dit wil (oktober). Dit gesprek wordt ingezet indien er ontwikkelingen zijn die gemeld moeten worden. De mentor is de contactpersoon binnen het kinderdagverblijf naar de ouder toe, collega’s of bijv. de school. Taken: 1) contactpersoon 2) volgt de individuele ontwikkeling van het kind en registreert dit. De ouders worden schriftelijk geïnformeerd wie de mentor is. We gebruiken hiervoor onze eigen observatielijsten m.b.t. welbevinden. Van alle besprekingen en observaties wordt een schriftelijk verslag gemaakt, zodat de kindontwikkelingen gevolgd kunnen worden.

Bijzonderheden in de ontwikkeling van het kind worden gesignaleerd en doorgegeven aan elkaar bij Bambini tijdens de 6 wekelijkse kindbespreking. Tijdens de kindbespreking wordt er een actieplan gemaakt. Een actieplan kan inhouden dat we een gesprek aangaan met u, interne werkwijze afspreken m.b.t. het kind, volgens het protocol opvallende kinderen gaan werken, extra informatie gaan vragen bij een externe adviseur (logopedist, pedagoog).

Oudercommissie

Elke vestiging heeft zijn eigen oudercommissie. De oudercommissie houdt toezicht op de kwaliteit van de opvang.
Drie keer per jaar is er overleg met de vestigingsmanager en de OC. Bambini heeft een inspanningsverplichting om ouders te werven voor de OC.