kinderdagverblijf & Naschoolse opvang Bambini

Praktische informatie

Openingstijden: halen en brengen

Onze kinderdagverblijven zijn dagelijks geopend van 07:45 tot 18:30. De leidsters stellen het op prijs als u uw kind tussen 07:45 en 09:30 brengt, zodat er daarna met de dagelijkse activiteiten begonnen kan worden.
Ophalen van uw kind kan inprincipe al vanaf 16:30, mocht u uw kind eerder op willen halen meld dit dan aan een leidster zodat er rekening gehouden kan worden met eventuele wandelingen en/of uitstapjes.
Onze BSO is op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag geopend vanaf 13:00 tot 18:30 en op woensdag vanaf 11:00 tot 18:30.
In de vakanties en op studiedagen (bij  deze laatste moeten er minstens 5 kinderen aanmelden) zijn wij vanaf 08:30 tot 18:30 geopend. 

Opzeggen

Opzeggen kan per brief of mail. Het opzegtermijn is 1 maand en gaat in vanaf de eerste dag van de volgende maand.

Intern Klachtreglement

Inleiding

Bambini heeft in het kader van de Wet kinderopvang een interne klachtenregeling opgesteld. Deze regeling beschrijft de werkwijze bij het behandelen en registreren van klachten van ouders. Bij voorkeur maken ouders/verzorgers een klacht eerst bespreekbaar bij de direct betrokkene. Leidt dit niet tot een bevredigende oplossing, dan kan een formele klacht ingediend worden.. Afhankelijk van de klacht kan deze worden ingediend bij de klachtenfunctionaris  / locatiemanager. Dit zijn Linda Mantel en Cindy Wiersema zij zijn te bereiken per email: bambinikantoor@msn.com. Een formele klacht wordt schriftelijk ingediend. 

Mocht interne klachtafhandeling niet leiden tot een bevredigende oplossing dan staat ouders de weg vrij naar informatie, advies en mediation bij Klachtloket Kinderopvang, gevestigd in Den Haag, www.klachtenloket-kinderopvang.nl of aanmelding van het geschil bij de Geschillencommissie www.degeschillencommissie.nl
In sommige gevallen is het van belang de klacht rechtstreeks in te dienen bij de Geschillencommissie.  Het reglement van de Geschillencommissie vindt u hier (link naar download)

 

  •  

 

Organisatie:

Bambini KDV& NSO

Medewerker:

De medewerker, werkzaam bij Bambini

Klachtenfunctionaris:

De medewerker waar de klachten binnenkomen, die de procedure bewaakt en klachten afhandelt uit hoofde van de directeur, hier verder genoemd  klachtenfunctionaris.

Locatiemanager:

Diegene die leiding geeft aan de locatie waar het kind is geplaatst

Ouder:

Een natuurlijk persoon die gebruik maakt, gebruik wenst te maken of gebruik heeft gemaakt van de diensten van de kinderopvangorganisatie, voor de opvang van zijn - of haar kinderen.

Klager:

De ouder die een klacht indient

Klacht:

Schriftelijke uiting van ongenoegen.

Klachtenloket Kinderopvang:

Instituut voor informatie, bemiddeling, advies en mediation.

Geschillencommissie:

Geschillencommissie Kinderopvang en Peuterspeelzalen, voor  bindende geschillenafhandeling.

Schriftelijk:

Onder schriftelijk wordt ook ‘elektronisch’ verstaan, tenzij de wet zich daar tegen verzet.

 

 

Voortraject klacht

Als een ouder een klacht heeft gaat de organisatie er van uit dat deze zo spoedig mogelijk met de betrokkene besproken wordt. Het aanspreekpunt is daarmee in beginsel de medewerker op de groep. Mocht dit niet leiden tot een oplossing, dan kan de klacht worden besproken met de locatiemanager. Leidt dit niet tot een bevredigende oplossing, dan kan een klacht ingediend worden.


 

Indienen klacht


Een klacht dient schriftelijk te worden ingediend. De klacht dient binnen een redelijke termijn na ontstaan van de klacht ingediend te zijn, waarbij 2 maanden als redelijk wordt gezien. De klacht wordt voorzien van dagtekening, naam en adres van de klager, eventueel de naam van de medewerker op wie de klacht betrekking heeft, de locatie en de groep plus een omschrijving van de klacht.

Mocht de klacht een vermoeden van kindermishandeling betreffen, dan treedt de meldcode huiselijk geweld enkindermishandeling in werking. Deze klachtenprocedure wordt daarmee afgesloten.

 

Behandeling klacht


De klachtenfunctionaris draagt zorg voor de inhoudelijke behandeling en registratievan de klacht.

De klachtenfunctionaris bevestigt schriftelijk de ontvangst van de klacht aan de ouder.

De klachtenfunctionaris houdt de klager op de hoogte van de voortgang van de behandeling van de klacht.

Afhankelijk van de aard en inhoud van de klacht wordt een onderzoek ingesteld.

Indien de klacht gedragingen van een medewerker betreft, wordt deze medewerker in de gelegenheid gesteld mondeling of schriftelijk te reageren.

De klachtenfunctionaris bewaakt de procedure en termijn van afhandeling.De klacht wordt zo spoedig mogelijk afgehandeld, tenzij er omstandigheden zijn die dit belemmeren. In dat geval brengt de klachtenfunctionaris de klagerhiervan zo spoedig mogelijk op de hoogte. De klacht wordt in ieder geval binnen een termijn van 6 weken afgehandeld.

De klager ontvangt een schriftelijk en gemotiveerd oordeel over de klacht, inclusief concrete termijnen waarbinnen eventuele maatregelen zullen zijn gerealiseerd.

Externe klachtafhandeling


Indien interne klachtafhandeling niet leidt tot een bevredigende oplossing of uitkomst, heeft de ouder de mogelijkheid zich te wenden tot het Klachtenloket Kinderopvang of de Geschillencommissie.

De ouder kan zich rechtstreeks wenden tot de Geschillencommissie indien van de ouder redelijkerwijs niet kan worden verlangd dat hij onder de gegeven omstandigheden een klacht bij de houder indient.

Ook als de klacht niet binnen zes weken tot afhandeling heeft geleid, kan de klacht worden voorgelegd aan de Geschillencommissie.

De klacht dient binnen 12 maanden, na het indienen van de klacht bij Bambini, aanhangig gemaakt te zijn bij de Geschillencommissie.

Praktische informatie