Wennen op de BSO

Bij Bambini BSO laten wij het kind ongeveer een week van te voren wennen op de BSO. Dit gebeurd dan van 16:00 tot 17:30 1 of 2 keer zodat het kind alvast gewend is aan de kinderen in zijn of haar groep en bekend is met de leidster die hem of haar op komt halen van school.

Wennen op de Buitenschoolse opvang

De samenwerking tussen pedagogisch medewerkers en ouders begint bij het intake- en/of wengesprek, waarbij informatie uitwisseling plaatsvindt. Informatie over de verwachtingen die ouders hebben, de gang van zaken op de BSO en natuurlijk informatie over het kind zelf. Vervolgens wordt er besproken hoe met bepaalde zaken om te gaan, hoe de terugkoppeling tussen ouders en pedagogisch medewerkers aan de orde komt, etc.

Extern wennen

Om een soepele overgang voor het kind te creëren van de thuis/schoolsituatie naar de BSO is het noodzakelijk dat uw kind geleidelijk aan kan wennen aan de nieuwe situatie. Wij streven er naar om de wenperiode zo soepel als mogelijk te laten verlopen, maar hoe de wenperiode verloopt, dat is bij ieder kind verschillend. Een wenperiode bestaat in beginsel uit 1 dag en vangt aan op de eerste plaatsingsdag. Uw kind komt uitsluitend wennen op de geplaatste dagen vanaf het moment dat het contract ingaat. Tijdens de wendag zal het kind van 16:45-17:45 komen spelen op de BSO. Meerdere of andere vorm van wendagen zijn –in overleg met de ouders- mogelijk.

Na de wendag evalueren de pedagogisch medewerkers samen met de ouders de bevindingen waarin teruggekeken wordt op de wendag. Gecontroleerd wordt of de gang van zaken op de BSO duidelijk is en of er nog aanpassingen nodig zijn om de opvang zo optimaal mogelijk te laten verlopen.

Intern wennen

Als kinderen van bijvoorbeeld de oranje groep naar de blauwe groep gaan dan wordt het kind tijdens de wendag door de pedagogisch medewerker van de oranje groep opgehaald. Het kind wordt door de vertrouwde pedagogisch medewerker naar de nieuwe basisgroep gebracht en geïntroduceerd aan de pedagogisch medewerkers en de kinderen. Kinderen die intern doorschuiven staan op de presentielijst van hun eigen basisgroep, tot het moment dat de wendag is afgerond en de kinderen daadwerkelijk van groep wisselen. Na de wendag (van 16:45-17:45) zullen we –in overleg met de ouders en het kind- bespreken hoe het gaat en kijken of het kind over kan. Vanaf dat moment komt het kind op de presentielijst van de andere basisgroep.