Wennen op de Buitenschoolse opvang

Bij Bambini BSO laten wij het kind ongeveer een week van te voren wennen op de BSO. Dit gebeurd dan van 16:00 tot 17:30 1 of 2 keer zodat het kind alvast gewend is aan de kinderen in zijn of haar groep en bekend is met de leidster die hem of haar op komt halen van school.

Bij de eerste keer wennen heeft u als een ouder een intake gesprek waarin de laatste belangrijke informatie op een rijtje word gezet.

In principe hoeft u niets mee te geven aan uw kind voor de opvang, wel kunt u eventueel schone kleding in de luizentas leggen, zodat dit aanwezig is mocht dit nodig zijn.

Intake en wenperiode

De samenwerking tussen pw’ers en ouders begint bij het intake- en/of wengesprek, waarbij informatie uitwisseling plaatsvindt. Informatie over de verwachtingen die ouders hebben, de gang van zaken op het kinderdagverblijf en over het kind zelf. Vervolgens wordt er besproken hoe met bepaalde zaken om te gaan, hoe de terugkoppeling tussen ouders en pw’ers aan de orde komt, etc.

Om een soepele overgang voor het kind te creëren van de thuissituatie naar de kinderopvang is het noodzakelijk dat uw kind geleidelijk aan kan wennen aan de nieuwe situatie. Wij streven er naar om de wenperiode zo soepel als mogelijk te laten verlopen, maar hoe de wenperiode verloopt, dat is bij ieder kind verschillend.

Een wenperiode bestaat in beginsel uit vier dagen en vangt aan op de eerste plaatsingsdag. Het kind komt uitsluitend wennen op de geplaatste dagen vanaf het moment dat het contract ingaat.

Eerste dag

U wordt gezamenlijk om 09:30 uur met uw kind verwacht op de groep. Er wordt met de pw’er een intakegesprek gehouden.
Dit gesprek biedt relevante informatie over het ritme van uw kind. Na dit gesprek blijft uw kind tot 12:00 uur bij ons. U blijft erbij.

Tweede dag
Deze is van 08:00 uur tot 12:00 uur, zodat de pw’ers een ochtenddeel meemaken met uw kind.

Derde dag

Deze dag begint om 08:00 uur en u haalt uw kind na de middagslaap op zodat uw kind en de pw’ers ook het slaapgedeelte van het kind meemaken.

Vierde dag

U brengt uw kind van 08:00 uur tot 16:00 uur zodat de pw’ers een reëel beeld krijgen van het dagritme van uw kind en hoe het kind zich voelt op de groep en met elkaar. Zodra dag vier goed is verlopen spreken wij van een voltooide wenperiode.

Het is belangrijk om tijdens het intake gesprek het volgende mee te brengen:

  • Flesje voorzien van naam
  • Eventueel een speen voorzien van naam
  • Reserve kleding
  • Eventueel (slaap) knuffel / speeltje
  • Verzekeringspapieren

Intern wennen (tussen de groepen)

Ook deze wenperiode wordt qua uren opgebouwd, maar is ook geheel afhankelijk van het kind zelf. Zo worden de kinderen in eerst instantie door de ouders naar de stamgroep gebracht en na een uur brengen de de pw’ers het kind naar de volgende groep voor een periode van ongeveer 1.5 uur. Als dit goed verloopt wordt het de volgende keer herhaald en verlengd met 1.5 uur. Dit wordt herhaald totdat het kind helemaal over is. Mocht het voorkomen dat er twee kinderen in dezelfde periode van groep kunnen wisselen, dan wordt er per kind voor een ander dagdeel gekozen.

Na de wenperiode evalueren de pw’ers samen met de ouders de bevindingen waarin teruggekeken wordt op de wenperiode. Gecheckt wordt of de gang van zaken op de BSO duidelijk is en hoe men verder zal gaan met handelen.