Pedagogiek

Kinderen willen graag leren hoe de wereld om hen heen in elkaar zit. Het is onze taak om hen daarin te begeleiden. Op basis van de vier opvoeddoelen zullen we beschrijven hoe we dit doen.

Pedagogiek Kinderdagverblijf

Pedagogisch medewerkers spelen een belangrijke rol bij de ontwikkelingsmogelijkheden van kinderen. Zij bieden als volwassenen de mogelijkheden en uitdagingen aan kinderen om zich in meer of mindere mate te ontplooien en hun eigen weg te zoeken in de samenleving en in het kinderdagverblijf. Zij zijn ook degenen die de veiligheid bewaken en zorgen voor een prettige sfeer in de groep. Bij Bambini wordt begeleiding geboden aan het kind  en is er ruimte voor autonomie en het eigene van het kind.  We zijn nieuwsgierig in wat kinderen beweegt en wat hun achtergrond is.

Kinderen willen graag leren hoe de wereld om hen heen in elkaar zit. Het is onze taak om hen daarin te begeleiden. Op basis van de vier opvoeddoelen zullen we beschrijven hoe we dit doen.

ONZE PEDAGOGISCHE UITGANGSPUNTEN ZIJN

  • Pedagogisch medewerkers benaderen kinderen op een positieve manier, bouwen een goede band met hen op en zijn consequent in hun handelen. 
  • Kinderen en medewerkers met de verschillende achtergronden kunnen zich herkennen in ons spel- en activiteitenaanbod.
  • Pedagogisch medewerkers werken op een opbouwende wijze met elkaar en met de ouders samen.

We beschikken over een uitgebreid handboek pedagogiek. Het handboek ligt ter inzage op de vestiging.  We willen u graag het vertrouwen geven dat u uw kind met een gerust hart bij ons kunt achterlaten. Door een woonkamersfeer te creëren voelt uw kind zich al gauw bij ons thuis. We bieden niet alleen opvang aan, maar geven ook verantwoorde begeleiding en opvoeding aan uw kind.

Het handboek pedagogiek gaat in op het pedagogisch kader van ons kindercentrum, de ideeën die we nastreven en hoe we willen bijdragen aan de ontwikkeling voor de leeftijd 0 tot 4 jarigen.

Onze doelstelling is het aanbieden van kwalitatief goede kinderopvang. Van verzorging, zoals het aanbieden van voeding  (elke dag een warme maaltijd voor de grotere kinderen, brood, fruit, beleg) tot pedagogische ontwikkelingsgerichte activiteiten voor uw kind.

We zien onszelf als opvoedingspartner van de ouder en zullen er altijd naar streven om goed met u te kunnen samenwerken door wederzijdse informatie en advisering.  

Opvoeddoelen voor KDV

Op basis van de vier opvoeddoelen zullen we beschrijven hoe we dit doen.

De vier opvoeddoelen op een kinderdagverblijf zijn:

  • Het bieden aan kinderen van emotionele veiligheid en geborgenheid
  • Het stimuleren van de persoonlijke ontwikkeling van een kind
  • Het stimuleren van de sociale ontwikkeling van een kind
  • Het overbrengen van waarden en normen aan een kind.

Hoe de pw’ers dienen te handelen staat beschreven bij de interactievaardigheden (wat doe je, wat zeg je, hoe zeg je het).

Download hier onze Pedagogisch en Veiligheid en gezondheid beleid

Handboek Pedagogiek KDV 2022

Beleid en Veiligheid KDV 2022