Buitenschoolse opvang Bambini

DE BSO

We vangen kinderen op in onze gezellige vestiging op de A.J. Ernsstraat.

Openingstijden

Wij zijn open op maandag, dinsdag en donderdag en vrijdag vanaf 13:00 uur en op woensdag om 11:00 en sluiten elke dag om 18.30 uur.

In de vakanties en op studiedagen zijn we om 08:30 uur geopend en sluiten we om 18:30 uur.

Studiedagen van school gelden bij ons niet als een extra dagdeel. Het is een service van onze kant en hoeft dan ook niet betaald te worden wel geldt hier de regel voor dat wij pas de ochtend open gaan bij een minimum van 5 kinderen.

Brengen en halen

Scholen: De kinderen worden lopend of met de auto door de pedagogisch medewerker opgehaald van onderstaande scholen. Als we de kinderen lopend ophalen dan lopen we via een vaste en veilige route naar de opvang toe.

  • Brede school Roelof Venema Amstelveen (auto)
  • Michiel de Ruyterschool (auto)
  • Sint Jozef (auto)
  • Merkelbach school (lopend)
  • Zuidasschool (auto)
  • AICS ( auto)
  • ISA ( auto)
  • van Detschool ( auto)
  • British school (auto)

In verband met de veiligheid zijn er voor het halen en brengen van de kinderen goede en duidelijke afspraken gemaakt en gelden er strenge regels. De loopafstand vanaf deze scholen naar Bambini is gemiddeld 5 minuten. In ons protocollen handboek wordt beschreven hoe we kinderen ophalen en wat de maatregelen zijn die we treffen.

Basisgroepen

Basisgroep

Leeftijd

Max. Aantal kinderen

Max. Beroepskrachten

Oranjegroep (groep boven)

4 jaar t/m 12 jaar

20

2

Blauw

4 jaar t/m 12 jaar

20

3

Groen

4 jaar t/m 12 jaar

20

2

In de wet- en regelgeving staat vermeld dat een kind in buitenschoolse opvang in één vaste groep kinderen geplaatst wordt. Voor de buitenschoolse opvang wordt deze groep kinderen een ‘basisgroep’  genoemd. 

Op de BSO is een werkwijze die ervoor zorgt dat kinderen en medewerkers weten èn ervaren bij welke basisgroep zij horen. Een kind bij BAMBINI zal eerst samen met zijn vaste basisgroep eten (of bij een andere vaste tafelmoment). Uiteraard krijgen de kinderen daarna de vrijheid om zelf keuzes te maken in het doen van activiteiten en het opzoeken van vriendjes in een andere basisgroep.

De BSO-middag wordt na binnenkomst en aanmelden altijd gestart vanuit de basisgroep. Als alle kinderen op de BSO zijn, gaan ze naar hun eigen basisgroep; dit is een groep van maximaal 20 kinderen met de vaste pm’ers, op een vaste plaats binnen de BSO-ruimte. De kinderen eten in die groep en kunnen even hun verhaal kwijt als ze dat willen. Ook zorgt de vaste pm’er dat ze alle kinderen even gezien heeft en indien nodig een gesprek met ze houdt. Er wordt vaak  besproken welke activiteiten er die dag zijn, of andere bijzonderheden van die dag. Dit fruit eten en groepsmoment duurt ongeveer 10 minuten en daarna gaan alle kinderen weer in de grote groep hun activiteiten voor die dag kiezen. Ook bij de warme maaltijd zijn ze bij hun vaste tafel, dit duur ong. 20 min om 15:45 uur (wintertijd) (of bij het ingaan van de zomertijd dagelijks om 17:00 uur).

Als er tijdens het groepsmoment in de basisgroep bijzonderheden bij een van de kinderen naar voren komen die in het belang van het kind bij alle pm’ers van de dag bekend moeten zijn, communiceert de vaste pm’er dit met de overige pm’ers. Als er gedurende de dag bijzonderheden over een kind te melden zijn naar de ouder(s), zorgt de leiding dat dit bekend is bij de pm’er die die dag verantwoordelijk is voor het afmelden als het kind naar huis gaat. De ouder wordt dan geïnformeerd en eventueel verwezen naar de pm’er die de bijzonderheden gemeld heeft. Zo zorgen we voor een adequate communicatie met pm’ers onderling, het kind en de ouders.

Iedere basisgroep heeft vaste pm’ers. Naast deze vaste pm’ers staan indien nodig inval beroepskrachten. Door een vast team wordt duidelijkheid en een vertrouwde sfeer gecreëerd, zodat wij kinderen emotionele veiligheid kunnen bieden.

 

Opgevangen worden in een andere basisgroep (incidenteel)

De wet verplicht ons om de ouder te informeren en schriftelijke toestemming te vragen voor het plaatsen van uw kind in een andere basisgroep, ook als dat op dezelfde locatie is. Dat kan incidenteel of gedurende een bepaalde periode voorkomen.
De medewerkers op de groep informeren de ouder over de eventuele incidentele of tussentijdse samenvoegingen of wijzigingen. De ouder kan ook de medewerkers van de groep vragen om meer  te vertellen over de werkwijze.  Ouders tekenen bij ons het toestemmingsformulier of mailen ons voor akkoord.

Wanneer is een kind bij een andere basisgroep (structureel)

Als kinderen opgehaald worden van de scholen wordt in de ruimte beneden verzameld totdat alle kinderen opgehaald zijn, dan gaan ze naar hun basisgroep.

Op de woensdag en vrijdag wordt de blauwe groep gesplitst en samengevoegd met de oranje groep en met de groene groep. De oranje groep bestaat op dit moment met name uit jongere kinderen. Om de emotionele welbevinden te kunnen blijven waarborgen gaat de pm’er van de oranje groep mee naar de blauwe groep. We hebben een vast aantal kinderen van de blauwe groep die dan overgaan naar de groene groep. Dit betreffen oudere kinderen die al meer zelfstandig willen en kunnen zijn. Ook deze groep heeft een vaste pm’er. De ouders behoeven hier geen toestemmingsformulier voor te ondertekenen omdat het een structureel karakter heeft.

 

Activiteiten

Bij activiteiten verlaten ze de basisgroep en kunnen ze gebruikmaken van verschillende activiteitenruimtes. Al de activiteiten zijn in het gebouw en dichtbij zoals een speelplein in de buurt. We willen juist dat kinderen zich vrij kunnen bewegen na een dag van school. Wel willen we weten waar ze zijn of wat ze doen. De pm’er(s) van de basisgroep inventariseert gedurende het tafelmoment waar het kind wil spelen. Het kind meldt zich ook af als het naar een andere activiteit wilt. Zo zijn de vaste pm’ers van het kind op de hoogte waar het kind zich bevindt. De pm’ers van de basisgroep zijn ook de mentor van het kind. Als er activiteiten binnen en buiten zijn dan gaat er een vaste pm’er mee naar buiten en een ander blijft binnen als hun kinderen ook gesplitst zijn in buiten en binnen.

De activiteiten kunnen zijn:

Bioscoop

Leeftijdsgebonden activiteiten

Computeren

Knutselactiviteiten

Buiten spelen

Spelletjes

 

Groep 30 kinderen of meer

Als de groep 30 of meer kinderen betreft dan weten ook hier de kinderen bij welke pm’er ze zich kunnen wenden namelijk diegene waarbij ze het tafelmoment hadden. De pm’ers houden de kinderen in de gaten die zij aan tafel hebben gehad.

 

Omgang met de basisgroep bij 30 kinderen of meer

Bij het naar buiten gaan, gaat er een pm’er mee als er kinderen van haar basisgroep meegaan.

Als er een bijzonderheid is, meldt het kind zich bij de vaste pm’er.

Als het kind een andere activiteit wil doen, meldt het kind zich weer bij de vaste pm’er.

 

Vormen van spel voor meer dan 30 kinderen

Buitenspelen/sportactiviteit

Uitstapjes naar dierentuin, park

Bioscoop

Indoor speeltuin

 

Intake en wenperiode

De samenwerking tussen pw’ers en ouders begint bij het intake- en/of wengesprek, waarbij informatie uitwisseling plaatsvindt. Informatie over de verwachtingen die ouders hebben, de gang van zaken op het kinderdagverblijf en over het kind zelf. Vervolgens wordt er besproken hoe met bepaalde zaken om te gaan, hoe de terugkoppeling tussen ouders en pw’ers aan de orde komt, etc.

Om een soepele overgang voor het kind te creëren van de thuissituatie naar de kinderopvang is het noodzakelijk dat uw kind geleidelijk aan kan wennen aan de nieuwe situatie. Wij streven er naar om de wenperiode zo soepel als mogelijk te laten verlopen, maar hoe de wenperiode verloopt, dat is bij ieder kind verschillend.

Een wenperiode bestaat in beginsel uit 4 dagen en vangt aan op de eerste plaatsingsdag. Uw kind komt uitsluitend wennen op de geplaatste dagen vanaf het moment dat het contract ingaat. Het intakegesprek is op de 1e wendag, elke dag is het wennen 1 uur.

Meerdere wendagen zijn –in overleg met u, de ouders- mogelijk.

Na de wenperiode evalueren de pw’ers samen met de u de bevindingen waarin teruggekeken wordt op de wenperiode. Gecheckt wordt of de gang van zaken op het kinderdagverblijf duidelijk is.

Dagschema’s maandag/dinsdag/donderdag/vrijdag

13:00                       de BSO opent haar deuren.

14:00 – 15:30           de pw’ers vertrekken voor het halen van de kinderen en kinderen worden opgevangen op de BSO.

15:30                       de kinderen gaan opruimen en bereiden zich voor om aan tafel te gaan zitten.

          

15:45                       Warme vegetarische maaltijden worden dagelijks vers bereid en worden afgesloten met een stuk vers fruit.

16:15                       We gaan buitenspelen of activiteit.

18:30                       de BSO sluit.

 

Dagschema woensdag

11:00                      de BSO opent haar deuren.

11:30 tot 12:30        kinderen worden opgehaald van school en bij binnenkomst is er gelegenheid tot vrij spel.

12:45                      de kinderen gaan opruimen en bereiden zich voor om aan tafel te gaan zitten. We eten brood.

13:30                      De kinderen mogen vrij spelen.

13:45                      overige kinderen worden opgehaald van school.

14:15                      we gaan minstens een halfuur buitenspelen of activiteit.

15:30                      de kinderen gaan opruimen en bereiden zich voor om aan tafel te gaan zitten.

15:45                      we eten een warme vegetarische maaltijd en vers fruit. 

16:15                      we gaan buitenspelen of activiteit.

18:30                      de BSO sluit.

 

Dagschema op studiedagen en tijdens vakanties

08:30                      de BSO opent haar deuren.

Tot 10:00                 kunnen de kinderen gebracht worden.

10:15                      de kinderen krijgen crackers en drinken.

10:30                      we maken ons klaar voor het eventuele uitstapje of themadag.

12:30                      broodmaaltijd ook als we weg zijn.

15:30                      we komen weer terug op de opvang en de kinderen bereiden zich voor om aan tafel te gaan..

15:45                      we eten een warme vegetarische maaltijd en vers fruit.

16:15                      vrij spel.

18:30                     de BSO sluit.

Als de wintertijd ingaat, dan eten we warm om 16:00 uur. Eerst activiteiten dan eten en dan vrij spel.

 

 

Buitenschoolse opvang