Pedagogiek

Pedagogiek KDV

Pedagogisch medewerkers spelen een belangrijke rol bij de ontwikkelingsmogelijkheden van kinderen. Zij bieden als volwassenen de mogelijkheden en uitdagingen aan kinderen om zich in meer of mindere mate te ontplooien en hun eigen weg te zoeken in de samenleving en in het kinderdagverblijf. Zij zijn ook degenen die de veiligheid bewaken en zorgen voor een prettige sfeer in de groep. Bij BAMBINI wordt begeleiding geboden aan het kind  en is er ruimte voor autonomie en het eigene van het kind.  We zijn nieuwsgierig in wat kinderen beweegt en wat hun achtergrond is.

Kinderen willen graag leren hoe de wereld om hen heen in elkaar zit. Het is onze taak om hen daarin te begeleiden. Op basis van de vier opvoeddoelen zullen we beschrijven hoe we dit doen.

ONZE PEDAGOGISCHE UITGANGSPUNTEN ZIJN

  • Pedagogisch medewerkers benaderen kinderen op een positieve manier, bouwen een goede band met hen op en zijn consequent in hun handelen. 
  • Kinderen en medewerkers met de verschillende achtergronden kunnen zich herkennen in ons spel- en activiteitenaanbod.
  • Pedagogisch medewerkers werken op een opbouwende wijze met elkaar en met de ouders samen.

We beschikken over een uitgebreid handboek pedagogiek. Het handboek ligt ter inzage op de vestiging.  We willen u graag het vertrouwen geven dat u uw kind met een gerust hart bij ons kunt achterlaten. Door een woonkamersfeer te creëren voelt uw kind zich al gauw bij ons thuis. We bieden niet alleen opvang aan, maar geven ook verantwoorde begeleiding en opvoeding aan uw kind.

Het handboek pedagogiek gaat in op het pedagogisch kader van ons kindercentrum, de ideeën die we nastreven en hoe we willen bijdragen aan de ontwikkeling voor de leeftijd 0 tot 4 jarigen.

Onze doelstelling is het aanbieden van kwalitatief goede kinderopvang. Van verzorging, zoals het aanbieden van voeding  (elke dag een warme maaltijd voor de grotere kinderen, brood, fruit, beleg) tot pedagogische ontwikkelingsgerichte activiteiten voor uw kind.

We zien onszelf als opvoedingspartner van de ouder en zullen er altijd naar streven om goed met u te kunnen samenwerken door wederzijdse informatie en advisering.  

Pedagogiek BSO

Er heerst een pedagogisch klimaat in een huiselijke sfeer waarin ruimte voor groepsopvoeding en voor individuele ontplooiing van kinderen voorop staat. De boventoon voor dit alles vormt dat de medewerkers plezier maken met kinderen, enthousiast en vernieuwend zijn. Kortom: plezier in het werk hebben.

Buiten de dagelijkse verzorging van kinderen biedt de omgeving een stimulans aan kinderen om zich zowel lichamelijk, sociaal-emotioneel, creatief, taalvaardig en verstandelijk te ontwikkelen. Maar ook biedt het een klimaat waar kinderen zich bewust worden van maatschappelijke gangbare waarden en normen waarbij de eigenheid van ieders (culturele) achtergrond gerespecteerd wordt.

Omdat kinderen, ouders en medewerkers uit allerlei culturen zich thuis moeten kunnen voelen in de kinderdagverblijven, moet een ieder zich (deels) kunnen herkennen in de uitstraling en inrichting van het kinderdagverblijf en in het aanbod van spel- en activiteiten.

ONZE UITGANGSPUNTEN ZIJN

  • Pedagogisch medewerkers benaderen kinderen op een positieve manier, bouwen een goede band met hen op en zijn consequent in hun handelen. Zij werken op een opbouwende wijze met elkaar als groepsleiding en met ouders samen.
  • Kinderen en medewerkers met de verschillende achtergronden kunnen zich herkennen in ons spel- en activiteitenaanbod.
  • Er wordt rekening gehouden met diëten of voedingsmiddelen die vanuit een levensovertuiging juist niet of wel gegeten mogen worden. We bieden geen varkensvlees aan. Als kinderen jarig zijn hebben wij ons gezonde traktatie beleid.

OPVOEDDOELEN voor KDV EN BSO

Op basis van de vier opvoeddoelen zullen we beschrijven hoe we dit doen.

De vier opvoeddoelen op een kinderdagverblijf zijn:

  • Het bieden aan kinderen van emotionele veiligheid en geborgenheid
  • Het stimuleren van de persoonlijke ontwikkeling van een kind
  • Het stimuleren van de sociale ontwikkeling van een kind
  • Het overbrengen van waarden en normen aan een kind.

Hoe de pw’ers dienen te handelen staat beschreven bij de interactievaardigheden (wat doe je, wat zeg je, hoe zeg je het).

Vraag naar ons pedagogisch handboek.

Kindbenadering