Over kinderdagverblijf & Naschoolse opvang Bambini

We hebben diverse protocollen m.b.t. gezondheid en veiligheid gebundeld in het protocollen handboek. Hieronder een selectie.

Klachten

Bambini heeft in het kader van de Wet kinderopvang een interne klachtenregeling opgesteld. Deze regeling beschrijft de werkwijze bij het behandelen en registreren van klachten van ouders. Bij voorkeur maken ouders/verzorgers een klacht eerst bespreekbaar bij de direct betrokkene. Leidt dit niet tot een bevredigende oplossing, dan kan een formele klacht ingediend worden. Afhankelijk van de klacht kan deze worden ingediend bij de klachtenfunctionaris/vestigingsmanager. Dit is Cindy Wiersema, zij zijn te bereiken per email: bambinikantoor@msn.com. Een formele klacht wordt schriftelijk ingediend. 

Mocht interne klachtafhandeling niet leiden tot een bevredigende oplossing dan staat ouders de weg vrij naar informatie, advies en mediation bij Klachtloket Kinderopvang, gevestigd in Den Haag, www.klachtenloket-kinderopvang.nl of aanmelding van het geschil bij de Geschillencommissie www.degeschillencommissie.nl
. In sommige gevallen is het van belang de klacht rechtstreeks in te dienen bij de Geschillencommissie. 

Organisatie:

Bambini KDV & NSO

Medewerker:

De medewerker, werkzaam bij Bambini

Klachtenfunctionaris:

De medewerker waar de klachten binnenkomen, die de procedure bewaakt en klachten afhandelt uit hoofde van de directeur, hier verder genoemd  klachtenfunctionaris.

Locatiemanager:

Diegene die leiding geeft aan de locatie waar het kind is geplaatst

Ouder:

Een natuurlijk persoon die gebruik maakt, gebruik wenst te maken of gebruik heeft gemaakt van de diensten van de kinderopvangorganisatie, voor de opvang van zijn - of haar kinderen.

Klager:

De ouder die een klacht indient

Klacht:

Schriftelijke uiting van ongenoegen.

Klachtenloket Kinderopvang:

Instituut voor informatie, bemiddeling, advies en mediation.

Geschillencommissie:

Geschillencommissie Kinderopvang en Peuterspeelzalen, voor  bindende geschillenafhandeling.

Schriftelijk:

Onder schriftelijk wordt ook ‘elektronisch’ verstaan, tenzij de wet zich daar tegen verzet.

Voortraject klacht
Als een ouder een klacht heeft gaat de organisatie er van uit dat deze zo spoedig mogelijk met de betrokkene besproken wordt. Het aanspreekpunt is daarmee in beginsel de medewerker op de groep. Mocht dit niet leiden tot een oplossing, dan kan de klacht worden besproken met de locatiemanager. Leidt dit niet tot een bevredigende oplossing, dan kan een klacht ingediend worden.


Indienen klacht
Een klacht dient schriftelijk te worden ingediend. De klacht dient binnen een redelijke termijn na ontstaan van de klacht ingediend te zijn, waarbij 2 maanden als redelijk wordt gezien. De klacht wordt voorzien van dagtekening, naam en adres van de klager, eventueel de naam van de medewerker op wie de klacht betrekking heeft, de locatie en de groep plus een omschrijving van de klacht. Mocht de klacht een vermoeden van kindermishandeling betreffen, dan treedt de meldcode huiselijk geweld enkindermishandeling in werking. Deze klachtenprocedure wordt daarmee afgesloten.

Behandeling klacht
De klachtenfunctionaris draagt zorg voor de inhoudelijke behandeling en registratievan de klacht. De klachtenfunctionaris bevestigt schriftelijk de ontvangst van de klacht aan de ouder. De klachtenfunctionaris houdt de klager op de hoogte van de voortgang van de behandeling van de klacht. Afhankelijk van de aard en inhoud van de klacht wordt een onderzoek ingesteld. Indien de klacht gedragingen van een medewerker betreft, wordt deze medewerker in de gelegenheid gesteld mondeling of schriftelijk te reageren.

De klachtenfunctionaris bewaakt de procedure en termijn van afhandeling. De klacht wordt zo spoedig mogelijk afgehandeld, tenzij er omstandigheden zijn die dit belemmeren. In dat geval brengt de klachtenfunctionaris de klagerhiervan zo spoedig mogelijk op de hoogte. De klacht wordt in ieder geval binnen een termijn van 6 weken afgehandeld. De klager ontvangt een schriftelijk en gemotiveerd oordeel over de klacht, inclusief concrete termijnen waarbinnen eventuele maatregelen zullen zijn gerealiseerd.

Externe klachtafhandeling
Indien interne klachtafhandeling niet leidt tot een bevredigende oplossing of uitkomst, heeft de ouder de mogelijkheid zich te wenden tot het Klachtenloket Kinderopvang of de Geschillencommissie. De ouder kan zich rechtstreeks wenden tot de Geschillencommissie indien van de ouder redelijkerwijs niet kan worden verlangd dat hij onder de gegeven omstandigheden een klacht bij de houder indient. Ook als de klacht niet binnen zes weken tot afhandeling heeft geleid, kan de klacht worden voorgelegd aan de Geschillencommissie. De klacht dient binnen 12 maanden, na het indienen van de klacht bij Bambini, aanhangig gemaakt te zijn bij de Geschillencommissie. 

Externe partij:

De Geschillencommissie
Postbus 90600
2509 LP Den Haag

Bel: 070 310 53 10.

Zieke kinderen

Om te voorkomen dat een (acute) ziekte van het kind leidt tot conflicten tussen ouders en kindercentrum is het belangrijk dat duidelijke afspraken zijn gemaakt over het beleid bij ziekte. Wenselijk is dit onderwerp bij de plaatsing van het kind ter sprake te brengen en ouders hierover schriftelijk informatie mee te geven. Tevens kan met ouders besproken worden in

welke gevallen het kindercentrum contact opneemt met de GGD. Voor het doorgeven van persoonsgegevens van het kind aan de GGD is toestemming van de ouders vereist.

Afspraken over het beleid van het kindercentrum bij ziekte van het kind. Wanneer moet een ziek kind worden opgehaald?

1. Als het kind te ziek is om aan het dagprogramma deel te nemen.

2. Als de verzorging te intensief is voor de pedagogisch medewerkers.

3. Als het de gezondheid van andere kinderen in gevaar brengt.

4. Als de koorts boven de 38.5 graden is of onder de 35,5

Beleid bij besmettelijke ziekten

1. Ouders melden besmettelijke ziekten van hun kind bij de leiding.

2. De leiding overlegt zo nodig met de GGD. De GGD wint met toestemming

    van de ouders eventueel informatie in bij de huisarts.

3. De GGD adviseert maatregelen afhankelijk van de ziekte:

- Zieke kind niet toelaten vanwege risico voor overige kinderen, dit wordt ‘weren’ genoemd.

- Ziek kind behandelen om verspreiding van de ziekte tegen te gaan.

- Ouders van andere kinderen informeren over de ziekte, zodat zij alert kunnen zijn op verschijnselen.

- Overige kinderen uit voorzorg medicijnen geven of vaccineren.

Vaak zijn er geen bijzondere maatregelen noodzakelijk.

 

Hygiëne

De ontwikkeling van het kind is gebaat bij een goede hygiëne. Bambini heeft ter voorkoming van ziekte en besmetting de volgende maatregelen getroffen:

 • stofvrije Novilon vloerbedekking
 • dagelijks worden de vestigingen door een professioneel schoonmaakbedrijf schoongemaakt
 • elke baby heeft zijn eigen flesje en speen, voorzien van zijn/haar naam
 • flessen en spenen worden dagelijks uitgekookt
 • dreumesen en peuters eten van aparte bordjes en gebruiken apart bestek
 • als er wordt gemorst wordt dit direct opgeruimd
 • voor en na het eten worden de tafels afgenomen
 • de vloer wordt na iedere maaltijd geveegd
 • ieder kind heeft iedere dag zijn eigen schone: handdoek, washand, slab, beker etc.
 • speelgoed en meubilair worden gedesinfecteerd
 • in het dagverblijf dragen de leidsters sloffen en voor ouders zijn er schoenenhoesjes
 • jassen en tassen worden voor ieder kind apart bewaard in zogenaamde ‘luizen-zakken

 

INSPECTIE

Bambini voldoet aan de regels zoals deze gesteld zijn in de Wet Kinderopvang en aanverwante regelgeving. Jaarlijks controleert de Inspectie van de GGD het kindercentrum voldoet aan het inspectiekader waaronder de uitgevoerde gezondheid en veiligheidsplan. Het inspectierapport vindt u op de website. De protocollen liggen ter inzage op het kindercentrum. Bambini werkt met duidelijke protocollen en huisregels om de veiligheid en gezondheid in de praktijk goed te kunnen waarborgen. Deze worden regelmatig besproken en getoetst aan de praktijk en eventueel bijgesteld.

We hebben een protocol kinderen met opvallend gedrag. Als pedagogisch medewerkers vermoeden dat er iets aan de hand is, observeren zij eerst gericht het kind om vervolgens het probleem met de ouders en de leidinggevende te bespreken. Er wordt met de ouders besproken of ze de problemen herkennen en welke stappen ondernomen worden.

Pm-ers kunnen deskundigen benaderen en hebben de eventuele  mogelijkheid een doorverwijzing aan te geven. Wij proberen aan alle kinderen de ondersteuning te bieden die het kind nodig heeft. Dit doen wij niet alleen. We werken nauw samen met zorgpartners in de wijk-gebonden zorgteams. Ons uitgangspunt hierbij is dat we alles doen in overleg met ouders in het kader van transparantie, want ouders kennen hun kind het beste.

Inspectierapporten:

Inspectierapport - Kinderdagverblijf Arent Janszoon Ernststr 665 A

Inspectierapport - Buitenschoolse opvang Arent Janszoon Ernststr 665 A

Inspectierapport - Kinderdagverblijf Overdam 8

Hygiëne