Over kinderdagverblijf & Naschoolse opvang Bambini

We hebben diverse protocollen m.b.t. gezondheid en veiligheid gebundeld in het protocollen handboek. Hieronder een selectie.

Klachten

Bambini heeft in het kader van de Wet kinderopvang een interne klachtenregeling opgesteld. Deze regeling beschrijft de werkwijze bij het behandelen en registreren van klachten van ouders. Bij voorkeur maken ouders/verzorgers een klacht eerst bespreekbaar bij de direct betrokkene. Leidt dit niet tot een bevredigende oplossing, dan kan een formele klacht ingediend worden. Afhankelijk van de klacht kan deze worden ingediend bij de klachtenfunctionaris/vestigingsmanager. Dit is Cindy Wiersema, zij zijn te bereiken per email: bambinikantoor@msn.com. Een formele klacht wordt schriftelijk ingediend. 

Mocht interne klachtafhandeling niet leiden tot een bevredigende oplossing dan staat ouders de weg vrij naar informatie, advies en mediation bij Klachtloket Kinderopvang, gevestigd in Den Haag, www.klachtenloket-kinderopvang.nl of aanmelding van het geschil bij de Geschillencommissie www.degeschillencommissie.nl
. In sommige gevallen is het van belang de klacht rechtstreeks in te dienen bij de Geschillencommissie. 

Organisatie:

Bambini KDV & NSO

Medewerker:

De medewerker, werkzaam bij Bambini

Klachtenfunctionaris:

De medewerker waar de klachten binnenkomen, die de procedure bewaakt en klachten afhandelt uit hoofde van de directeur, hier verder genoemd  klachtenfunctionaris.

Locatiemanager:

Diegene die leiding geeft aan de locatie waar het kind is geplaatst

Ouder:

Een natuurlijk persoon die gebruik maakt, gebruik wenst te maken of gebruik heeft gemaakt van de diensten van de kinderopvangorganisatie, voor de opvang van zijn - of haar kinderen.

Klager:

De ouder die een klacht indient

Klacht:

Schriftelijke uiting van ongenoegen.

Klachtenloket Kinderopvang:

Instituut voor informatie, bemiddeling, advies en mediation.

Geschillencommissie:

Geschillencommissie Kinderopvang en Peuterspeelzalen, voor  bindende geschillenafhandeling.

Schriftelijk:

Onder schriftelijk wordt ook ‘elektronisch’ verstaan, tenzij de wet zich daar tegen verzet.

Voortraject klacht
Als een ouder een klacht heeft gaat de organisatie er van uit dat deze zo spoedig mogelijk met de betrokkene besproken wordt. Het aanspreekpunt is daarmee in beginsel de medewerker op de groep. Mocht dit niet leiden tot een oplossing, dan kan de klacht worden besproken met de locatiemanager. Leidt dit niet tot een bevredigende oplossing, dan kan een klacht ingediend worden.


Indienen klacht
Een klacht dient schriftelijk te worden ingediend. De klacht dient binnen een redelijke termijn na ontstaan van de klacht ingediend te zijn, waarbij 2 maanden als redelijk wordt gezien. De klacht wordt voorzien van dagtekening, naam en adres van de klager, eventueel de naam van de medewerker op wie de klacht betrekking heeft, de locatie en de groep plus een omschrijving van de klacht. Mocht de klacht een vermoeden van kindermishandeling betreffen, dan treedt de meldcode huiselijk geweld enkindermishandeling in werking. Deze klachtenprocedure wordt daarmee afgesloten.

Behandeling klacht
De klachtenfunctionaris draagt zorg voor de inhoudelijke behandeling en registratievan de klacht. De klachtenfunctionaris bevestigt schriftelijk de ontvangst van de klacht aan de ouder. De klachtenfunctionaris houdt de klager op de hoogte van de voortgang van de behandeling van de klacht. Afhankelijk van de aard en inhoud van de klacht wordt een onderzoek ingesteld. Indien de klacht gedragingen van een medewerker betreft, wordt deze medewerker in de gelegenheid gesteld mondeling of schriftelijk te reageren.

De klachtenfunctionaris bewaakt de procedure en termijn van afhandeling. De klacht wordt zo spoedig mogelijk afgehandeld, tenzij er omstandigheden zijn die dit belemmeren. In dat geval brengt de klachtenfunctionaris de klagerhiervan zo spoedig mogelijk op de hoogte. De klacht wordt in ieder geval binnen een termijn van 6 weken afgehandeld. De klager ontvangt een schriftelijk en gemotiveerd oordeel over de klacht, inclusief concrete termijnen waarbinnen eventuele maatregelen zullen zijn gerealiseerd.

Externe klachtafhandeling
Indien interne klachtafhandeling niet leidt tot een bevredigende oplossing of uitkomst, heeft de ouder de mogelijkheid zich te wenden tot het Klachtenloket Kinderopvang of de Geschillencommissie. De ouder kan zich rechtstreeks wenden tot de Geschillencommissie indien van de ouder redelijkerwijs niet kan worden verlangd dat hij onder de gegeven omstandigheden een klacht bij de houder indient. Ook als de klacht niet binnen zes weken tot afhandeling heeft geleid, kan de klacht worden voorgelegd aan de Geschillencommissie. De klacht dient binnen 12 maanden, na het indienen van de klacht bij Bambini, aanhangig gemaakt te zijn bij de Geschillencommissie. 

Externe partij:

De Geschillencommissie
Postbus 90600
2509 LP Den Haag

Bel: 070 310 53 10.

Zieke kinderen

Om te voorkomen dat een (acute) ziekte van het kind leidt tot conflicten tussen ouders en kindercentrum is het belangrijk dat duidelijke afspraken zijn gemaakt over het beleid bij ziekte. Wenselijk is dit onderwerp bij de plaatsing van het kind ter sprake te brengen en ouders hierover schriftelijk informatie mee te geven. Tevens kan met ouders besproken worden in

welke gevallen het kindercentrum contact opneemt met de GGD. Voor het doorgeven van persoonsgegevens van het kind aan de GGD is toestemming van de ouders vereist.

Afspraken over het beleid van het kindercentrum bij ziekte van het kind. Wanneer moet een ziek kind worden opgehaald?

1. Als het kind te ziek is om aan het dagprogramma deel te nemen.

2. Als de verzorging te intensief is voor de pedagogisch medewerkers.

3. Als het de gezondheid van andere kinderen in gevaar brengt.

4. Als de koorts boven de 38.5 graden is of onder de 35,5

Beleid bij besmettelijke ziekten

1. Ouders melden besmettelijke ziekten van hun kind bij de leiding.

2. De leiding overlegt zo nodig met de GGD. De GGD wint met toestemming

    van de ouders eventueel informatie in bij de huisarts.

3. De GGD adviseert maatregelen afhankelijk van de ziekte:

- Zieke kind niet toelaten vanwege risico voor overige kinderen, dit wordt ‘weren’ genoemd.

- Ziek kind behandelen om verspreiding van de ziekte tegen te gaan.

- Ouders van andere kinderen informeren over de ziekte, zodat zij alert kunnen zijn op verschijnselen.

- Overige kinderen uit voorzorg medicijnen geven of vaccineren.

Vaak zijn er geen bijzondere maatregelen noodzakelijk.

 

Hygiëne

De ontwikkeling van het kind is gebaat bij een goede hygiëne. Bambini heeft ter voorkoming van ziekte en besmetting de volgende maatregelen getroffen:

 • stofvrije Novilon vloerbedekking
 • dagelijks worden de vestigingen door een professioneel schoonmaakbedrijf schoongemaakt
 • elke baby heeft zijn eigen flesje en speen, voorzien van zijn/haar naam
 • flessen en spenen worden dagelijks uitgekookt
 • dreumesen en peuters eten van aparte bordjes en gebruiken apart bestek
 • als er wordt gemorst wordt dit direct opgeruimd
 • voor en na het eten worden de tafels afgenomen
 • de vloer wordt na iedere maaltijd geveegd
 • ieder kind heeft iedere dag zijn eigen schone: handdoek, washand, slab, beker etc.
 • speelgoed en meubilair worden gedesinfecteerd
 • in het dagverblijf dragen de leidsters sloffen en voor ouders zijn er schoenenhoesjes
 • jassen en tassen worden voor ieder kind apart bewaard in zogenaamde ‘luizen-zakken

 

Ziekte protocol

Wanneer uw kind ziek is of om een ​​andere reden niet kan komen, wordt u verzocht ons vóór 09.30 uur te informeren. Wanneer uw kind zich duidelijk niet goed voelt of koorts heeft, zal Bambini contact met u opnemen. In het belang van uw kind en andere kinderen verwachten we dat u hem of haar zo snel mogelijk ophaalt. Daarom is het belangrijk dat we de telefoonnummers hebben waarop ouders of verantwoordelijke verzorgers te allen tijde bereikbaar zijn. U bent zelf verantwoordelijk voor het tijdig doorgeven van de correcte gegevens.

In geval van ziekte van uw kind bent u verplicht het medicatieformulier volledig in te vullen. Via dit formulier machtigt u de leidsters om medicatie aan uw kind aan te bieden. Een uitzondering op deze regel is dat Bambini-leidsters geen paracetamol toedienen.

Huidige ziekten

Hieronder geven we een lijst met de meest actuele kinderziekten. Let goed op en neem contact op met uw arts wanneer u symptomen vermoedt die uw kind kan vertonen:

Diarree

Diarree kan veroorzaakt worden door verschillende soorten ziekteverwekkers. Meestal gaat het om virussen, maar ook sommige bacteriën en parasieten kunnen diarree veroorzaken. Ook kan diarree worden veroorzaakt door het krijgen van tanden, verteringsstoornissen, medicijnen of inentingen. Diarree uit zich door frequent waterdunne ontlasting. Diarree is over het algemeen een onschuldige aandoening die binnen enkele dagen vanzelf overgaat. Let u wel altijd heel goed op dat het kindje blijft drinken. Diarree kan namelijk uitdroging veroorzaken.
Beleid; Indien uw kind op het dagverblijf aanwezig is, wordt u verzocht het kind op te halen na 3 waterdunne luiers.

Hoofdluis

Hoofdluizen zijn kleine, grauwe beestjes van 2 à 3 millimeter lengte. Luizen zitten het liefst dicht op de hoofdhuid, waaruit ze bloed zuigen waar ze van leven. Voorkeursplaatsen zijn achter de oren en in de nek. De eitjes (neten) hebben een witgelige kleur en lijken op roos, maar zitten vastgekleefd aan het haar. De neten komen binnen 10 dagen uit. De jonge luizen zijn na 7 tot 10 dagen volwassen en leggen dan ook weer eitjes. Verschijnsel van hoofdluis is kriebel, vooral achter de oren en in de nek. De besmetting kan echter ook zonder klachten verlopen, maar bij nauwgezette controle zijn de luizen en/of neten te zien. Besmetting kan plaatsvinden via kinderen die met hun hoofd dicht bij elkaar zitten, wanneer voor alle kinderen dezelfde kam wordt gebruikt, via mutsen en jaskragen op de kapstok en in bed via het beddengoed. Behandeling van luizen bestaat uit het dagelijks kammen met een stofkam gedurende twee weken en het gebruik van een anti luizenlotion.
Beleid; Kinderen met hoofdluis mogen op het kinderdagverblijf komen mits er een luizen behandeling heeft plaatsgevonden.

Krentenbaard

Krentenbaard is een oppervlakkige infectie van de huid, veroorzaakt door bacteriën. Soms verschijnt de infectie op plaatsen die eerder stuk gekrabd zijn, zoals bij eczeem of muggenbulten. De infectie zit meestal in het gezicht rond neus of mond, maar kan zich ook op andere plaatsen voordoen. Bij het begin van krentenbaard is er een blaasje dat openbarst en waarop een honinggele korst ontstaat. Deze plekken breiden zich vervolgens uit, zodat het lijkt alsof het kind een ‘baard’ van krenten heeft. Het vocht uit de blaasjes is zeer besmettelijk. Besmetting vindt plaats via geïnfecteerde handen. Uw kind kan ook zichzelf herinfecteren door aan de plekken te krabben. De besmettelijkheid duurt totdat de blaasjes zijn ingedroogd of tot 48 uur na de start van de behandeling met antibiotica.
Beleid; Uw kind thuishouden tot de plekjes zijn ingedroogd, of: Uw kind mag komen, mits de plekken afgedekt zijn.

Ontstoken ogen

Een oogontsteking kan veroorzaakt worden door een infectie met een virus of bacterie. De verschijnselen van oogontsteking zijn: rode ogen, opgezette oogleden en geel of groen pus uit het oog. Meestal is de oogontsteking een complicatie van een neusverkoudheid en vindt de besmetting plaats door druppeltjes afkomstig uit keel en neus van verkouden mensen. Ook de pus uit de ogen is besmettelijk. Via de handen kunnen de ziektekiemen op anderen worden overgebracht. Een oogontsteking kan in sommige gevallen behandeld worden met antibioticum (zalf of druppels).
Beleid; Uw kind mag gebracht worden, mits het zich goed voelt.

Ontstoken oren/loopoor

Een infectie aan het middenoor kan veroorzaakt worden door allerlei virussen en bacteriën die ook verkoudheid en andere luchtweginfecties veroorzaken. De verschijnselen van een middenoorontsteking zijn flinke oorpijn, koorts en hangerigheid. Een complicatie van middenoorontsteking is een loopoor. Bij een loopoor is het trommelvlies kapot gegaan en komt er pus uit het oor. De pijn en koorts nemen dan af. De pus ziet eruit als snot: lichtgeel, vrij dun en het stinkt vaak. Niet te verwarren met oorsmeer, dat er donkergeel uitziet, vaster is en niet ruikt. Een loopoor kan twee weken aanhouden. De pus uit een loopoor is als snot wel besmettelijk, maar contact ermee leidt tot een verkoudheid en niet direct tot een middenoorontsteking.
Beleid; Uw kind mag gebracht worden, mits het geen koorts heeft en zich goed voelt. Daarnaast moet het oor afgedicht worden.

Spruw

Spruw is een schimmelinfectie in de mond. De schimmel die spruw veroorzaakt komt heel veel voor, maar krijgt meestal niet de kans om uit te groeien. Alleen als er sprake is van verminderde weerstand of gebrek aan concurrentie van andere (niet ziekmakende) bacteriën krijgt de schimmel de kans om uit te groeien en klachten te veroorzaken. De verschijnselen van spruw zijn witte vlekjes in de mond die niet weg te poetsen zijn. Spruw wordt meestal overgedragen van moeder op kind. Het kind kan al tijdens de bevalling besmet worden als de moeder een vaginale schimmelinfectie heeft. Ook kan het besmet worden via tepelcontact bij de borstvoeding. Er ontstaat dan een pingpongeffect omdat het kind bij de voeding de borst van de moeder weer besmet. Bij hardnekkige spruw, of als het kind niet wil drinken kan de huisarts medicijnen voorschrijven.
Beleid; Uw kind mag gebracht worden, mits er een infectie dodend middel wordt toegediend.

Waterpokken

Waterpokken is een besmettelijke infectieziekte veroorzaakt door een virus. De ziekte duurt ongeveer zeven dagen en geneest spontaan. Na genezing is men levenslang beschermd tegen waterpokken. De verschijnselen van waterpokken zijn in het begin lichte koorts, hoesten, hoofdpijn. Na een paar dagen verschijnen kleine rode bultjes, waarop na 6 tot 12 uur blaasjes ontstaan, die erg kunnen jeuken. De blaasjes gaan open of drogen in. Er ontstaan korstjes die na enige tijd afvallen. Waterpokken zie je vooral op de romp, het gezicht, tussen de haren en in de mond. Door het krabben kan er een infectie van de huid optreden. Het virus verspreidt zich via hoesten en niezen door kleine, in de lucht zwevende vochtdruppeltjes uit de neus- en keelholte van het zieke kind. Ook het vocht uit de blaasjes bevat het virus. Waterpokken zijn besmettelijk vanaf een dag voor het ontstaan van de blaasjes totdat alle blaasjes zijn ingedroogd.
Beleid; Kinderen dienen thuis gehouden te worden totdat de blaasjes zijn ingedroogd. Ouders worden op de hoogte gebracht.

Wormpjes

Wanneer een kind wormpjes heeft, heeft het kleine witte wormpjes in de ontlasting en jeuk rond de anus. Als een kind met wormpjes zich krabt rond de anus worden nagels en vingers besmet met eitjes. Deze eitjes komen dan vaak via de vingers in de mond terecht en groeien in de darmen uit tot nieuwe wormpjes. Op deze manier houdt het kind de infectie in stand. De eitjes kleven ook aan kleding en beddengoed, waardoor anderen ook met de eitjes besmet kunnen worden. Wormpjes zijn met een antiworm kuur goed te behandelen.
Beleid; Uw kind mag komen, mits het een kuur van de huisarts heeft.

Vijfde ziekte

De vijfde ziekte is een onschuldige kinderziekte veroorzaakt door een virus. De ziekte uit zich door grote en kleine rode vlekjes over het hele lichaam, vaak beginnend op in het gezicht. Kinderen kunnen daarbij koorts hebben. Het virus verspreidt zich via hoesten en niezen door kleine, in de lucht zwevende vochtdruppeltjes uit de neus- en keelholte van het zieke kind. Kinderen met de vijfde ziekte zijn besmettelijk in de week voorafgaand aan de ziekte, wering is dus niet zinvol. Zodra de uitslag verschijnt zijn ze niet besmettelijk meer. De vijfde ziekte kan in een zeer klein aantal gevallen gevaren opleveren voor een prille zwangerschap.
Beleid; Uw kind mag gebracht worden, mits het er niet ziek van is. Overige ouders worden ingelicht.

Zesde ziekte

De zesde ziekte is een onschuldige ziekte veroorzaakt door een virus. Kinderen krijgen eerst gedurende een paar dagen hoge koorts (boven 39°C). Daarna verschijnen er kleine rode vlekjes op de romp (meestal niet op armen, benen en gezicht). Het virus verspreidt zich via hoesten en niezen door kleine, in de lucht zwevende vochtdruppeltjes. De ziekte is besmettelijk vanaf het moment dat de koorts opkomt, totdat de vlekken verdwenen zijn.
Beleid; Uw kind mag gebracht worden, mits het er niet ziek van is.

INSPECTIE

Bambini voldoet aan de regels zoals deze gesteld zijn in de Wet Kinderopvang en aanverwante regelgeving. Jaarlijks controleert de Inspectie van de GGD het kindercentrum voldoet aan het inspectiekader waaronder de uitgevoerde gezondheid en veiligheidsplan. Het inspectierapport vindt u op de website. De protocollen liggen ter inzage op het kindercentrum. Bambini werkt met duidelijke protocollen en huisregels om de veiligheid en gezondheid in de praktijk goed te kunnen waarborgen. Deze worden regelmatig besproken en getoetst aan de praktijk en eventueel bijgesteld.

We hebben een protocol kinderen met opvallend gedrag. Als pedagogisch medewerkers vermoeden dat er iets aan de hand is, observeren zij eerst gericht het kind om vervolgens het probleem met de ouders en de leidinggevende te bespreken. Er wordt met de ouders besproken of ze de problemen herkennen en welke stappen ondernomen worden.

Pm-ers kunnen deskundigen benaderen en hebben de eventuele  mogelijkheid een doorverwijzing aan te geven. Wij proberen aan alle kinderen de ondersteuning te bieden die het kind nodig heeft. Dit doen wij niet alleen. We werken nauw samen met zorgpartners in de wijk-gebonden zorgteams. Ons uitgangspunt hierbij is dat we alles doen in overleg met ouders in het kader van transparantie, want ouders kennen hun kind het beste.

Inspectierapporten:

Inspectierapport - Kinderdagverblijf Arent Janszoon Ernststr 665 A

Inspectierapport - Buitenschoolse opvang Arent Janszoon Ernststr 665 A

Inspectierapport - Kinderdagverblijf Overdam 8

Hygiëne